Santali Breakup Shayari

Santali Breakup Shayari

Santali Breakup Shayari 1.Inj aah jiwi duk dorya re Gate go dombol dombol Aam bangte injdo sari Gate go onjha ghonjhal. 2.Tahen kanam duladiya ontor jiwi talare Bagi yadinj aam am do gate dukhali dinre. 3.Ruad khanem dulad miyanj gate re setah singad Ajo amanj ladu mithai ago sohag dulad. 4.Dulad katem dhoka kidinj ago […]

Santali Breakup Shayari Read More ยป