Santali Breakup Shayari

Santali Breakup Shayari

Santali Breakup Shayari

1.Inj aah jiwi duk dorya re
Gate go dombol dombol
Aam bangte injdo sari
Gate go onjha ghonjhal.

2.Tahen kanam duladiya
ontor jiwi talare
Bagi yadinj aam am do gate
dukhali dinre.

3.Ruad khanem dulad miyanj
gate re setah singad
Ajo amanj ladu mithai
ago sohag dulad.

4.Dulad katem dhoka kidinj
ago dulad gate.
Topol maya bedhaw nadi
topah keh aam chikate.

5.Serma Re Tinak Ghari Rimil Tahena                                                                            Un Bhor Gi Dagay                                                                                                   Nowa Mone Aam Tinak Din Gi Disa miya                                                                   Onak Din Gi Ragay                                                                                                       J Din Gi Inj Amanj Hirij Meya                                                                                      Se Din Ge Amem Raga.

6.Kudi hopon nirmaya
bape bujhaw aa daya
Ona tegem bodol kidinj
jemon odej saya.

7.Kudi hopon jiwi dore
buru dhiri leka
Ona tege daya dulad
sitha mera leka.

8.Apedo pale kisand hod do
onatepe bachaw dulad
Hiro hiro koda bodol kowa pe apedo setah singad.

9.Aam do chedah nirmaya
sohag dulad re
Kasa hading am injdo gate
dukhali dinre.

10.Dulad katem dusaw kadinj
amadinj aam dhoka
Atra ayur katego gate
sajaw kadinj aam boka.

Santali Breakup Shayari

11.Aamdo gate mitang arshi re
rup M neloh barya
Ona tegem bohel kidinj
inj do duk dorya.

12.Sibil sibil dulad kate amadinj aam dhoka
Jio phone re save kate
delate kidinj aam roka roka

13.Danguwa redo mai nunah gorob tam rup tahen vur                                               Adhul len Khan rup amah                                                                                        Budhi kuli leka jonola chokah gem ur.

14.Topoh keh aam sibil sagai
rapud keh aam dulad
Am khatir mehdah joroh
gatego setah singad.

15.Sanginj buru lo lenkhan
disom hod ko nel aa
Ing aah jiwi loh aa
okoy adoy nel aa.

16.Joro hocho kidinj amgo
hidir hidir med dah
Inj re judi mone bang khan
dulad lidinj aam chedah.

17.Aam khatir hidir med dah
gate re kodam tala
Aam bang te injdo gate
minaj aa baro jala.

18.Aksar woh pucha karta Tha
तुम मुझे छोड़ कर तो नही जाओगे ना
Kash maine bhi puch liya Hota
I miss you

19.Ama dinj aam ago gate
dulad kate dhoka.
Ade rod tem sajaw lidinj
inj gate boka.

20.Hidir hidir joroh kan am uihar te inah med dah                                                       Jodi ing hiling renah tahne kan Khan do                                                                    Dular lidinam chedah.

Santali Breakup Shayari

21Bhabi kedam dulad dore
Kulhi son papdi
Barsing pore sajaw anam
dhoka duladi.

22.Chalaw anam inj khonah
amdo adi sanginj
uyhar miyanj amge gate
singad sada satinj.

23.Njamanam amdo juri
hiro hend som koda
Injdo minaj tawah taker
losod gurij goda.

24.Chalaw anam sanginj anam
ago dulad gate
Maya milon topol nari
rachah topah Kate.

25.Tahen kanam juan jiwi re
gate go duladiya
Sajaw anam nirmaya
aam do pohadiya.

26.Inj lekan dulad romantic
koda do adi maharok
Bam nam kowa ado pale
sajab rehom chorok.

27.Aasa ledanj juri kimanj
inj aah jiwi tala
Galang ledanj sad baha
aam lagan mala.

28.Jawayan anam sanging disom
njam aanam jiwi juri
Maya milon dulad gatedo
hidinj kidinj aam sari sari.

29.Tahne lenam inij mid din amdo dulal gate                                                         Sanging emam dukh dinre ing do Saha Kate.

30.Nirmaya duladiya
am do okare
Hijuh mese doho kamanj
inj aah kolere.

Santali Breakup Shayari

31.Dulad kate sajaw anam
gate go nirmaya
Dhilaw gidi kadinj aam go
jemon odej saya.

32.Jihu chene udaw lenkhan
tukate bay Ruaada
Inj do gate jaha reginj tahen
aam thhen ginj ruaada.

33.NAHAG JUG RENAH MODERN DULAL                                                                    NASE HN BANG JIYAY                                                                                          POCKET POISA TAHEN BHURGE                                                                            NAMAM SIBIL SAGAI                                                                                            POCKET POISA CHABA LENKHAN ADOY EMAM BIDAI.

34.Ade micha katha tege
inj dom bhulaw lidinj
Aatang anjle purun N khan
inj dom hidinj kidinj.

35.Dulad katem aamadinj aa
aam do gate dhoka
Atra ayur kate re gate
sajaw kidinj aam boka.

36.Nitem sajab lisoy losoy
muluj muluj landa
Rup bhurge rila mala
hilaw jong me danda.

37.Dulad kate amadinj aam
roka roka ge dhoka
Ade micha rod landare
ajo adinj aam chokha

38.Bang do dular gatem dular leding                                                                         Bang do dular gatem khelond leding
Jiwi re atra dular kate
landa landa tem bagiyadinj.

39.Amah Life Khoy Saha Ma Bang Sananj Kana                                                    Menkhan Saha Huyuh Tinya                                                                                        Adi Kosto Te Chando Aam Sala Ey                                                                           Yapam Lidiyan Adi Kosto Te Chando                                                                          Aam Sala Ey Yapam Lidiyan                                                                                      Aam Begor Ma Tahen Bang Sananj                                                                            Kana Menkhan Tahen Hyyuh Tinya

40.Bam uyhar leda gate inj aah
sohag dulad
Bhabi kedam injaah dulad
palere kukmu singad.

41.Kuri hopon tudang nadi
Njam anam gate
Inj aah dar khon chudar anam
inj hidinj Kate.

42.Chalaw anam inj khonah
aam do saha sanginj
Chot chandoy mened pale
aam do hod lagin.

43.Mone kond re aam do gate
menam geya basa
Ruaad hijuh tinj me dela
aajo amanj dulad rasa.

44.Aakut beda aasra jiwi                                                                                               Y dular lagid Bang do mid din bang do                                                                 barsingh bang do adha din lagid.

45.Udaw anam chene leka
njam anam dar
Nawa gate sawnte am do
sibil sohag m har.

46.Dulad katen m dar bagiyading
ama dinj aam dhoka.
Ade ade dulad tege
sajaw lidinj aam boka.

47.shit kiyan baha ona sur re                                                                                janoom choh aam kiman                                                                                            joha en sur re banoom.

48.Njam anam nawa gate
inj do hidinj kate
Dulad katem dusaw kidinj
chedah laime gate.

49. Aam begor inj do gate chikanj tahen koh aa
Aam khatir hurum digir
inj aah jiwi loh aa.

50. Uyhar miyanj jiwi tala
aam do duladiya                                                                                                     Bhabi ledanj aamah dhongare
sajaw koh aanj lawriya.

51.तिहीञ॒ ईञ़ आम ऐम आड़िसा़ञा                                                                                        गापा बाम ञामेञा जाहाॅ तिना़क॒ धोरोम कातेक॒ रेहों।                                                                     तिहीञ ॒ ईञ़ बाम दुला़ड़ ईञा ऊयहा़र                                                                                    ईञाम जवानी ताम पारोम कातेक॒ रेहों।

52.Saha anam inj khonah
sanginj anam gat
Bagiyadinj aam tala tandi
inj do kudam sate.

53.Uyhar inj aam hape mid din
kudam danag re
Am jawany a Thokaw meya
Tisoh bul Kate re.

54.Chando ipil sakhi kate
gatinj sibil aad me tahen
Rakab chandoy hansur ana
gatem bagi aadinj tehenj.

55.Apedo pale kisand kudi
onate  gorob jari
Chudar anam inj khonah
gate go sari sari.

56.Bepar kidinj am handi leka
khula market re
Dulad Katem dhoka kidinj
adha dinre.

57.Dah am luya hermed dipil sared chilka chilki
kaso bandere kolsa tadam
danda do helka hilki.

58.japid kukmu sada sating
rom jhom amah chudi
even tara chanoh tama
panja malcha dhuli.

59.Amge juri amge dulad
mone monetinj sibilam kana
Amge sohag amge sader
uku uku tinj goroj am kana.

60.Kukmu Rem Tahe Kana SMS Leka                                                                        Ontor Rem Basa Lena Rintone leka                                                                              Bizi Alom Tahena Network Leka                                                                                Dular Sari tahen maa Tower Khunti Leka                                                                    Mone Alom Bodol Sim Card Leka.

61.dulor dulor alom menah                                                                                       nuwa amei rahhochomiya                                                                                         aam napay napay kudi gider                                                                                       nuwa dulor aam kostoii emama.

62.O meri jane mon
dear darlinj miss
Inj do minaj tangi tanah
amah hedem kiss.

[ratings]