santali paheli

Santali Paheli संताली पहेली

Santali Paheli संताली पहेली

1.संताली पहेली – पुंड कासी हेंदे बाबेर तेको तोलेया
संताली में उत्तर – लुमाड / Lumang
Santali Paheli संताली पहेली

2.संताली पहेली – पेया बो़हो़क मित्टांङ मोचा
दिपिल काक आय हेंदे बोझा
जोमाय सानाम राटा पाटा
संताली में उत्तर – चूल्हा़ / Chulha

3.संताली पहेली – बाङ दो़ञ लाई बाङ दो़ बाङ
मोचा दो़य आबुक आय पेंदा दो़ बाङ
संताली में उत्तर – टुकुच / Tukuch

4.संताली पहेली – बार बोयहा किन तापामा
मायांक गेकिन उलाया
संताली में उत्तर – सुनुम पाटा / Sunum Pata

5.संताली पहेली – बिर रे जिल को़ सेंदरा कोवा
पोन्ड धिरी रेको गोच कोवा
संताली में उत्तर – सि / Si

6.संताली पहेली – बेरेल रेदो ला़बित गी
इसिन लेनखान आराक गे
संताली में उत्तर – टुकुच / Tukuch

7.संताली पहेली – बोहोक रेय बाहाक आ
डान्डा रेय जो आ
संताली में उत्तर – जोंडरा / Jondra

8.संताली पहेली – मरसाल रेदोय पांजा कामा
ञुत रेदोय बागीयामा
संताली में उत्तर – उमुल / Umul

9.संताली पहेली – मारांङ होड़ दो़य जोहारा
हुडिञ होड़ दोय आताङ आ
संताली में उत्तर – ठिलि आर लोटा / Thili R Lota

10.संताली पहेली – मांझी रेन पावरा रूम काते को आड़गोना
संताली में उत्तर – सारजोम जो / Sarajom Jo

11.संताली पहेली – मित्टांङ ओड़ाक रे बारया गी दुवार
संताली में उत्तर – मु / Mu / नाक

12.संताली पहेली – मितटांङ बुढ़ी पेया ताय बोहोक
संताली में उत्तर – चूल्हा़ / Chulha

13.संताली पहेली – मित्टेच नाहेल तेको सिया
बारया आड़गोम तेको आड़गोमा
संताली में उत्तर – दा़ता़नी / Datani

14.संताली पहेली – मित टाङ दारे रे
बिन बाहा तेगे जोक आ
संताली में उत्तर – लो़वा / Lowa

15.संताली पहेली – मित टांङ दारे रे मित टांङ गे बाहाक आ
आ़डी उता़र जोक आ
संताली में उत्तर – कायरा / Kayra

16.संताली पहेली – मित टेच चेंड़े बानार सेच ए चुपियाना
संताली में उत्तर – फुड़ुक / Furuk

17.संताली पहेली – मित टांङ बढ़ी गोटो होड़मोय जोने वाकाना
संताली में उत्तर – खान्टाड़ / Khantar

18.संताली पहेली – मित टांङ कांडा रे बार लेकान दाक
चेहेल-चेपेल बोडे आर फा़रया़
संताली में उत्तर – बिलि / Bili

19.संताली पहेली – मित टेच बुढ़ी दो़य मेना सेतागोक मा सेतागोक मा
आर मित टेच बुढ़ी दोय मेना
आलो बाड़े सेतागोक मा
संताली में उत्तर – पारकोम / ढिङकी / Parkom / Dinki

20.संताली पहेली – मित्टांङ ताले ञुर एना
ओकोये आंजोमलेत उनि बाय सेन लेना
आर मित होड़े सेन एना ओकोये सेन लेना
उनि बाय हालाङ लेत आ
आर मित होड़े हालाङ केत आ
ओकोये हालांङ लेत आ उनि बाय जोम लेत आ
आर मित होड़े जोम केत आ
ओकाये जोम केत आ उनी बाय बि लेना
आर मित होड़े बि
संताली में उत्तर – लुतुर / जांगा / ति / मोचा / लाच
Lutur / Janga / Ti / Mocha / Lach

21.संताली पहेली – मेत बनुक ताया होरे ञेल ञामा
जांगा बा़नुक ताया ताड़ामाय
डाटा बा़नुक ताया हासाय जोमा
संताली में उत्तर – लेंडेत / Lendet

22.संताली पहेली – मेत मोचा हों मेनाक ताया
बो़हो़क बा़नुक ताया
ति जांगा हों मेनाक ताया डांडा बा़नुक ताया
संताली में उत्तर – काटकोम / Katkom

23.संताली पहेली – रापुत ओ़ड़ाक रे कोंक को़ एनेच कान
संताली में उत्तर – खजा़ड़ी आता / Khajari Ata

24.संताली पहेली – रानी को़वाक बाहा दो़ बिन भिटवाक ते बाहाक आ
संताली में उत्तर – सिन्दुर / Sindur

25.संताली पहेली – रांगि गा़य आ़चुरिञ चालाव लेना
गुडि गा़य ए रोक किदिञा
संताली में उत्तर – जानुम / Janum

26.संताली पहेली – लो़लो़ लो़लो़ खाड़ा
चापड़ा काते को़ उडुका
संताली में उत्तर – हुड़ु आर ताबेन / Huru R Taben

27.संताली पहेली – सेरमा रे बेत टुकुच
संताली में उत्तर – तिरिल जो / Tiril Joo

28.संताली पहेली – हा़ती लाच बिका़र बोकोर
संताली में उत्तर – बोड़ / Bor

29.संताली पहेली – हा़ती दो बाङ कानाय सुड़ मेनाक ताया
होड़ दो़ बाङ काना तिरया़य ओरोङ आ
ता़रूप दो़य बाङ काना होड़े जोम को़वा
संताली में उत्तर – सिक्ड़िच / Sikrich

30.संताली पहेली – हाट तेय चालाव एना ऐसेल कुड़ी
तिरे दो़हो काते दिया रेको दाल किदिया
बुगी तेय राक किदा टाड़ाङ टाड़ाङ
संताली में उत्तर – टुकुच / Tukuch

31.संताली पहेली – हाड़ाम सेताय भोक किदा
झा़नटी लाड़ावेन
संताली में उत्तर – टामाक आर एनेच कुड़ी / Tamak R Anech Kuri

32.संताली पहेली – हेंदे हेंदे सुकरी हेंदे बिर रेको आ़तिञा
आराक दाक कु ञुया
संताली में उत्तर – बोहोक रेन सि / Bohok Ren Si

33.संताली पहेली – हेड़ेम हों बाङ सिबिल हों बाङ एनहों दिनेम चाटोग
चेत काना लायमे गोड़ोम ओर लेखाच खाटोक
संताली में उत्तर – पुंगी / Pungi

34.संताली पहेली – हो़र हो़र ते हेंदे बाराही
संताली में उत्तर – सुनुम मुञ / Sunum Muy

35.संताली पहेली – आले छटका रे मित ञिदा ते ताले दारे आकान
संताली में उत्तर – उत / Ut

36.संताली पहेली – ओड़ाक भीतरी रे ओड़ाक मेनाक दुवार बा़नुक्आ
संताली में उत्तर – मासाहरी / Masahari

37.संताली पहेली – ऐसेल कुड़ी हेंदे टुकुच ऐ दिपिल कादा
संताली में उत्तर – सोसो बिलि / Soso Bili

38.संताली पहेली – एर रेमा इता़ बा़नुक जो रेमा जाङ बा़नुक
संताली में उत्तर – पुटका़ / Putka

39.संताली पहेली – एसेल कुड़ी हेंदे टुकुच
संताली में उत्तर – तिरिल जो / Tiril Joo

40.संताली पहेली – उरून बिर रे हेन्दे काडाय आ़तिञा
होय-भारडो जो़खेन दो़ दारे रेय हा़ड़ुप को़आ
संताली में उत्तर – सि / Si

41.संताली पहेली – गा़य दोय बुरूम कोआ जोड़ा दोय अतिञा
संताली में उत्तर – कोंहडा / Konhda

42.संताली पहेली – गाडा गाडा ते पाल तोपा
संताली में उत्तर – दुड़ी हाकू / Duri Haku

43.संताली पहेली – गाडा गाडा ते बंदुक टेंडार
संताली में उत्तर – इचाक हाकू / Ichak Haku

44.संताली पहेली – गाडा गाडा ते गांयठा चापे
संताली में उत्तर: – रोटे / Rote

45.संताली पहेली – गाडा गाडा ते बाटी हारूप
संताली में उत्तर – होरो / Horo

46.संताली पहेली – गाडा गाडा ते सुय तो़पा
संताली में उत्तर – बुम्बुड़ुच हाकु / Bubruch Haku

47.संताली पहेली – गाते गाते कुड़ाम साते आम दो हो तो़पा रे इञ दो़ ओकारे
संताली में उत्तर – आ़लु आर बेंगाड़ / Aalu R Bengar

48.संताली पहेली – गेल चांदो रेन का़सी मित कुटी गीय जिला
संताली में उत्तर – रोकोच / Rokoch

49.संताली पहेली – गेल होड़ तेको सेंदरा कुवा
बार हो़ड़ तेकिन गोच कोवा
संताली में उत्तर – सि / Si

50.संताली पहेली – गोटा बिर लोक कान
माहरा हापा दो बाङ लोक कान
संताली में उत्तर – होर / Hor

51.संताली पहेली – घुटू रेहों चाप चापा
दाक रेहों चाप चापा
संताली में उत्तर – रोटे / Rote

52.संताली पहेली – चालाक जोखेन ईञ ञेल केदा खा़जा़ड़ी
रूवाड़ जोखेन ईञ ञेल केदा बिञ
संताली में उत्तर –  मुनगा बाहा आर सुटी / Munga Baha R Suti

53.संताली पहेली – चास दो़को चासा इता़ दो बाङ को दोहोया
संताली में उत्तर – सा़वड़ी / Sawri

54.संताली पहेली – चोट रे तुका ओ़त रे बिलि
संताली में उत्तर – मातको़म / Matkom

55.संताली पहेली – जिविद् होड़ दोय फांदा इदी आर गोच होड़ दोय दा़ड़ इदी
संताली में उत्तर – साईकिल / Cycle

56.संताली पहेली – जांहा सेच गिञ चालाक उनी दो़य पांजा का़ञ आ
संताली में उत्तर – उमुल / Umul

57.संताली पहेली – जिवित रेदो उप बा़नुक ताय
गोच काते दो़ पा़न्डु उप ताय
संताली में उत्तर – जांड़ी सोन / Jari  Son

58.संताली पहेली – जिविदिक दोय थिर कोक्आ
गोजिक् दोय रोड़ा
संताली में उत्तर – टोटको / Totko

59.संताली पहेली – टांडी रेको चासा दाक रेको खरा़या
संताली में उत्तर – जांड़ी सोन / Jari  Son

60.संताली पहेली – ढिलका लातार पोटोम जिल
संताली में उत्तर – घोंघा / रोकोच / Ghongha / Rokoch

61.संताली पहेली – ताला बिर रे मित टाङ गुड़गु हाड़ामे पासी गुजूक काना
संताली में उत्तर – लुमाङ / Lumang

62.संताली पहेली – तोच तोच ए गितिच आकान
तोरहोत दोय बाङ कान
हाती लेकाय जांगावाकाना
चांडबोल लेबेत तोराय सोगाक आमा
संताली में उत्तर – डिंकी / Dinki

63.संताली पहेली – ति जांगा बा़नुक ताया
पुन काटाय साप् आकादेया
ओ़को़य ञेञेल कान उनियाक बोहोक बा़नुक ताया
संताली में उत्तर – बिञ / रोटे / काटकोम
Bin / Rote / Katkom

64.संताली पहेली – दाक् रेको चासा घुटुरे को़ खरा़या
संताली में उत्तर – हाकू / Haku
Santali Paheli संताली पहेली

65.संताली पहेली – दारा हारा चातोम ओ़ड़ाक मित्ठेन गेको तोला
संताली में उत्तर – बुका़ / Buka

66.संताली पहेली – दाक रे जानाम ताय घुटु रेय ताहेंना
आच आयोय जोटेत लेखान गोच उतारोक आय
संताली में उत्तर – बुलुङ / Bulung

67.संताली पहेली – दुला़ड़ काते को हेबे किदिञा
बानार ति तेको चेटाक किदिञा
संताली में उत्तर – तुमदाक / Tumdak
Santali Paheli संताली पहेली

आपको यह भी पसंद आएगा:-
Tumdah and Tamak
Pilchu Halam and Pilchi Budhi

[ratings]

1 thought on “Santali Paheli संताली पहेली”

Comments are closed.