Santali Funny Shayari

Santali Funny Shayari

Santali Funny Shayari

1.Kudim njeloh kana amai
jemon show room scuty
Ona tege diver chakri
aam rinj khoj kan duty.

2.Aamdo sangat adim chatiya
bachaw kowam koda
Reben khanem dela hijuhme
phanka ge taleya goda.

3.Tinah dinem tahena mai
Bajar bitkil leka
Tisem jogad jong ana
gai re sondho leka.

4.Oka atu rinij okoy hopon era                                                                                 Nawa phutaw golap baha Am                                                                                     njel te haram kora chapuy tam ko joha.

5.Arda rehon ape bayhad do
pal do menah tale pajaw
Sanja bhagite ama lepese
adedo bale bajaw.

6.Dinem jomed tiril bili
tisem joma didhadi
Inj salah m ropod resen
sajaw aam na dulad.

7.A na sangat tisem alay anj
aamah show room scooty
Laga keyanj khaka kah do
gota town city.

8.Aam do judi maruti gadi
inj do aamij diver
Lagay tamanj dinge sangat
aamdo do hadub hobor.

9.Iril kudi begor mone
bujhaw pasah pasha
Iril kudi tahen redo                                                                                                  aajre mone asha.                                                                                                                                                                                                                                          10.Love kiya pyar kiya
tumko iril kudi
Bam dulad inj khando
inj aah hotoh re jhinga nadi.

Santali Funny Shayari

11.ABCD tukuj bindi
kirinj amaj chudi
Ona bodol ama hanj me
jhar dular handi.

12.Asen miyanj iril kudi
aamdo mumbai dilhi
Kolkata mah modere
sajab me sohag salli.

13.Kudi kudi sange kudi
Eril kudire bhalo basa
Ona tege gohod ana
SETAH Singad asha.

14.Matkom lathhe parkom                                                                                      kothhe ,tish ho bang                                                                                                   inj hirin me mothhe mothhe

15.Eril kudi piril sadi
rodam chedem chedem
Muluj muchur koche                                                                                                landa adi getam hedem.

16.Lock down dinre ana
alom dhilaw enj aa
Corentine pera rupte
hijuh me dela dela.

17.Tejang mejang tenj parkom                                                                                    Eril kudire dulad
Bhawar katinj chepej megeya                                                                                     ana baha busad.

18. Kirinj amanj iril kudi
aam do saya sadi
N te rehon aajo anj me
aamah dulad phokodi.

19.Sali kudi sekej chudi
adi genam chorok
Bili amda leka mase
rup Tam torok torok.

20.I LOVE YOU Eril kudi
angir koribo.
Hapta pichi ladu                                                                                                   khajadi pokhaw koribo.

Santali Funny Shayari

21.Iril kuri piril                                                                                                          piril jemon sibil bili tiril
ona tege to                                                                                                                jom sanaj sibil – sinil

22.Eril kudi liril sabon
farcha dah m bode
Sardi tikin jharna tupun
amanj me neda dode.

23.Iril kudi gabe tiril
tisem amanj aa dulad
Aam khatir tahen anaj
tangi setah singad.

24.Ana kudi Eril kudi
tisem tarkuj aanj aa
Aam doho jhar handi
ans enj rahen ana.

25.Iril kudi dulad dore
munga baha sode
Chakha katinj men ada
banj lay ad ade.

26.Iril kudi piril piril
rup tam gabe tiril
Ona tege dulad sanaj aamdo
aam do siril biril.

27.Sagai judi sodom Khan do                                                                                 tejang Eril kudi. R
Sakom judi horoh Sanam Khan                                                                                 horog me merhed chudi.

28.Kolkata kayra bili
jomdo gabe gabe
Dulad sibil uku chuku
hadub hobor Hebe.

29.Sadim bandeyena sayam horoh keda
njelh kantama ekhan buka
Onatege badge pusi leka inj ma
Mele mele rohod suka.

30.Alom gorob aana utisuti sari
hara rakab juan beda
Sagun lota dahte sepenj daram kanj me
Inj ge amij nawa peda.

Santali Funny Shayari

31.Aam lekan kudi injdo dulad sanaj
Cherej sanaj setah singad
Aamah phutaw baha kodam hodmo tala
Sanaj kana chikij bhindad.

32.Netar jugrin kudi bako horog chudi
Horog adako jens pent
Sange koda salah sagai tako dona
Tayom onate dukh ko ghent.

33.Reben khanem amai delanj kirinj aama
saya sadi ladu phokodi
N hunj sajaw meya ontor jiwi rinij
aam ge amai inj ej duladi.

34.Atang kaso sadi chemek chilkaw tadam
rijhaw koaam koda hadam
Hot figar body tegem muhni kidinj
dhak dhak N tinj aa kodam.

35.Huru chawle bodol tedo mai                                                                                 sunum bulung namoh geya
Mone bodol jiwi re amai                                                                                          sohag dular do namoh geya.

36.Kudi kudi khonah sange kudi  khonah
Aam ge maire adim chorok
Aamh muthan njelte mone jiwi inj aah
Hai bacha patal sorog.

37.Dil diya here kudi jan v denge
Khoj khanem tiyuh aamanj chando
Bihar bengal asam kirinj kated rehon
dulad megeyanj aamdo.

38.Aam lekan asek chorok chikand kudi
memen sanaj i love you
Aalom dosinj aamai lejra konka pagol
aalom mitanj badge tuyu.

39.Kudi kudi khonah sange kudi khonah
Kudim njeloh rasa jhilpi
Ona tege joha luti chopoj sanaj
jemon paket molai julfi.

40.Kudi hopon janam alak nadi leka
kodarege asa bhorsa
Rupe tahen rege jogad jong me juri
tayom dona adhur arsa.

41.Hat pata dulad hedem ladu rege
kudam sate dulad hedem
Delang njapam aamai tupun ghat kore
dulad aalang chedem chedem.

42.Bajar kudi gese baro bajariya
Atu kudi retang jojo
Collage kudi dulad tagad nachad N te
Dulad meyay ajo ajo.

43.Delasere chorok feson fiting kudi
Dulad kemanj hadub hobor
Inj aah dulad lekan dulad bangem njama
Baday kah me nowa khobor.

44.Oka aturinj aamdo sajaw kudi
Njeloh kanam adi jhakas
Sange koda jotom rijaw chaba kedle
Rod tamdo saund bakass.

45.Netar kudi fit fat
gun churit gada ghat
Daranaka bajar hat
bepara ko dahi mat.                                                                                                                                                                                                                                        46.Sadim bandeyena sayam horoh keda
njelh kantama ekhan buka
Onatege badge pusi leka inj ma
Mele mele rohod suka.

47.Alom gorob aana utisuti sari
hara rakab juan beda
Sagun lota dahte sepenj daram kanj me
Inj ge amij nawa peda.

48.Aam lekan kudi injdo dulad sanaj
Cherej sanaj setah singad
Aamah phutaw baha kodam hodmo tala
Sanaj kana chikij bhindad.

49.Netar jugrin kudi bako horog chudi
Horog adako jens pent
Sange koda salah sagai tako dona
Tayom onate dukh ko ghent

50.Reben khanem amai delanj kirinj aama
saya sadi ladu phokodi
N hunj sajaw meya ontor jiwi rinij
aam ge amai inj ej duladi.

51.Atang kaso sadi chemek chilkaw tadam
rijhaw koaam koda hadam
Hot figar body tegem muhni kidinj
dhak dhak N tinj aa kodam.

52.Huru chawle bodol tedo mai                                                                                sunum bulung namoh geya
Mone bodol jiwi re amai                                                                                          sohag dulad do namoh geya.

53.Kudi kudi khonah sange kudi  khonah
Aam ge maire adim chorok
Aamh muthan njelte mone jiwi inj aah
Hai bacha patal sorog.

54.Dil diya here kudi jan v denge
Khoj khanem tiyuh aamanj chando
Bihar bengal asam kirinj kated rehon
dulad megeyanj aamdo.

55.Aam lekan asek chorok chikand kudi
memen sanaj i love you
Aalom dosinj aamai lejra konka pagol
aalom mitanj badge tuyu.

56.Kudi kudi khonah sange kudi khonah
Kudim njeloh rasa jhilpi
Ona tege joha luti chopoj sanaj
jemon paket molai julfi.

57.Kudi hopon janam alak nadi leka
kodarege asa bhorsa
Rupe tahen rege jogad jong me juri
tayom dona adhur arsa.

58.Hat pata dulad hedem ladu rege
kudam sate dulad hedem
Delang njapam aamai tupun ghat kore
dulad aalang chedem chedem.

59.Bajar kudi gese baro bajariya
Atu kudi retang jojo
Collage kudi dulad tagad nachad N te
Dular meyay ajo ajo.

60.Delasere chorok feson fiting kudi
Dulad kemanj hadub hobor
Inj aah dulad lekan dulad bangem njama
Baday kah me nowa khobor.

61.Oka aturinj aamdo sajaw kudi
Njeloh kanam adi jhakas
Sange koda jotom rijaw chaba kedle
Rod tamdo saund bakass.

62.Netar kudi fit fat
gun churit gada ghat
Daranaka bajar hat
bepara ko dahi mat.

[ratings]