Santali Story आम गे गो इञिज् दुला़ड़िया़ दो

आम गे गो इञिज् दुला़ड़िया़ दो Santali Story

Santali Story आम गे गो इञिज् दुला़ड़िया़ दो – ञिदा़ साड़ा सा़तिञ सोलमा जोखोन कुकमू खोन ए एभेनेना, आज् जावाँय सेद् ती हातवा कातेय ञेले दोय बा़नुक् एया। एनखान आ़डि गेय हाहाड़ा एना।

आ़टुपा़टु बेरेद् काते बा़ती जेरेद् काते, गोटा ओड़ाक् ए पानते केदेया। मेनखान ओका रेहों बाय ञाम लेदेया। एनखान आ़डि उसा़रा मेला सेद् ए ओडोक एना ञेले दोय सा़गुन दो चाँदो हा़सुर सेद् सामाङ काते तिरूब् ञोक् काते ए तिंगु आकाना। आजाक् मोचा खोन लो सारेज् सिगरेट हों हाँसुर ञुर गोद् एना। एनते रेहों आज् दो निझुम गे मेनाया। ञेलञाम केदे खाने सोलमा दो गा़हिर साँहेद् हाताव काते ए बोला रूवा़ड़ एना। मोने रेय उयहा़र केक्-आ उदगा़र बाय साहाव दाड़ेयाक् कान ते होड़मो रेयाड़ोक् ला़गिद् तेय ओडोक आकाना।

आ़तु रेनाक् ताला कुलही रे सा़गुन तेकोवाक् ओड़ाक् दो। घारोंज रे आको दो पे होड़ सुमुङ गेया को – आज् बाबा भोगला, एरात तेद् सोलमा आर आज्। नापाय धाप तेगे B.A पास तायोम सुन रेनाक बाजार रे मिद् Clerk का़मी रे जोपोड़ाव ए ताहें काना। सोलमा आर सा़गुन दो दुला़ड़ दुपुला़ड़ ताला तेगे बापला दो हुय लेना। ओना आ़किनाक् बापला रे आ़तु होड़ कोवाक् हों एनेम ताहें काना। सोलमा हों Matric पास कुड़िय ताहें काना चा़सी बा़सी आर नोते चा़करी होतेते घारोंज दो आ़डि नापाय तेगे चालाक् कान ताँहेन।

SANTALI LOVE SHAYARI

सोलमा दो ञेल जोङ ते आ़डि चेहरा, नापाय कुड़ी ए ताहें काना। घारोंज सामड़ाव दाड़ेयाक् लेकानिज्। होञहार तेद् हाड़ाम हों किमिन तेद् सोलमा दो आ़डि ए कुसी आया। ओनका गे सोलमा हों होञहार हाड़ाम आ़डि ए सिबिल आया।

मिद् दिन बाले माहा हिलोक् ञिदा़ आरे टाड़ाङ तेहों सा़गुन ओड़ाक् ते बाय सेटेर लेनखान सोलमा दो नाना हुना़र ए आ़नि भा़बि जोङ कान ताँहेन। आज् होञहार हाड़ाम दो ञिदा़ हाक् किदुक् कोय एम सा़त आका आदेया। मेनखान आज् दो आ़जिज् जुरी बाय हेज् आकान खा़तिर जाहाँ तिनाक् रेंगेज् ए आटकारेद् रेहों उनियाक् ता़ँगी रेगे मेनाया।

तेहेञ दो चेद् चिकायेना उयहा़र-उयहा़र ते घाने घाने बाहरे सेद् ए कोयोगा। इना़क् ते खान गे सा़गुन दो File साब् काते, दुवा़र सुर सेटेर काते होहो केदाय सोलमा, बाहरे सेनाक् बा़ती जुल मे। सोलमा दो मोने रे एदरे काते – ‘‘आर का़ज् ताला ञिदा़ कातेम हेज् कोक्-आ से’’।

बुझा़व केदेयाय सोलमा तेहेञ से आले ऑफिस रे Auditor ए हेज् लेना। नाना हुना़र का़मी-का़मी ते ञिदा़ एयाय टाड़ाङ धा़बिज् जोहोड़ ले ताहें काना। मोने ताहें काते रेहों चा दोकान रे दुड़ूब् रेयाक् ओक्तो हों बाय कुड़ा़व लेना। दोतो पेन्ट तुद्-तुद् तेगे नोवा सानाम काथा कोय ला़य आय काना।

ओना तेगे तुञ मेताम काना मिद्टा़ङ गा़डी किरिञ जोङ मे। तिना़क् दिन सायकेल तेम हिजुक् सेनोक्-आ। ने लोटा दाक् साब मे दाका जोम आ़रूबोक् मे। सोलमा हों बा़य बा़य ते दाका ओड़ाक् सेद् ए बोलोयेना आर बाना होड़ बाखरा दाकाय आ़गुया। एनखान सा़गुन ए मेना ‘‘आ़वरीम जोमा नित हों?’’ मोने रे आ़ड़िस-आ़ड़िस तेगे सोलमा दोय मेना, आम बाम जोम काते, इञ दो एकला चिकायिञ जोमा। दाका जोम सा़त बाड़ा काते, दिन भुर ओड़ाक् रेनाक् का़मी लाँगा होड़मो ओनाते सोलमा दो जा़पिद् साना केदेया। एनखान सा़गुन ए मेताया ‘‘नितोक् हों फाईल गेम ओडोक बाड़ायेक्-आ, गापा सेताक् एम का़मी लेखान बाङ गानोक्-आ?’’

आम जा़पिद् सानायेद् मेखान जा़पिद मे। इञाक् दो आ़डिगान का़मी मेनाक्-आ, गापा तेहों बाङ चाबाक्-आ।

Santali Story आम गे गो इञिज् दुला़ड़िया़ दो – एनखान एरात तेद् सोलमा दो मोसारी को तोल बाड़ा काते आजाक् बिछना़ रेय गितिज् सापोड़ेनाय। ताला ञिदा़ धा़रिज् का़मी बाड़ा सा़त काते बा़ती को इणिज् बाड़ा काते ए गितिज् एनाय।

ताला ञिदा़ साड़ा सा़तिञ हुडुर बिजली आते ए होय दाक् केक्-आय। ओना आँजोम ते सोलमा दोय एभेनेना, ञेलेदोय सा़गुन बा़नुक् एया।

एनखान जिवी रे आ़डि तेद् बोतोर बोला आदेया। बा़ती जेरेद् बाड़ा काते पारकोम खोने बेरेद् एना। ञेलेदोय सा़गुन दो तारेनदा रे एतोम सेद् सामाङ काते खुनटी रे साब् काते नोङकान भा़बित रे मेनाया सिगरेट धुका़व ते ठुनटा़ चाबाक् कान रेहों बाय बुझा़व दाड़ेयाक्र काना। ती रेचोङ सोलमा आज् सुर तेय सेटेर आकाना ओना हों बाय थित आकादेयाय। एदरे आड़ाङ तेय मेताया – ‘‘चेद् एम चिकायेक्-आ नोडे दो?’’

सा़गुन दो जा़पिद् खोन एभेनोक् कान लेकाय रिपिद् जा़पिद् कोयोक् ाकातेय मेना, ओह… आम। होय इञ गे – ‘‘चेद् एम नोङका बाड़ाक् काना बा़ञ बाडाय ते, तेहेञ दो ला़ला़य तेगे हुयूक् तामा। आ़डि दिन खोनिञ ञेलेद् मेया, दिन गे गितिज् रे एकला बा़गी होटो काते आम दोम नोङका बाड़ाय काना। चेद् उयहा़र ताम? इञ हों ला़य बाङ गानोक् काना।’’ ओना को रोड़ रोड़ तेगे ना़रड़ी हों गाँधार गोद् एन ताया। रा़गी रोड़ ते मेद् आहा खोन उदगा़र दाक् हों जोरो आणगोक् ताया, मारसाल आहला ते सिसिर दाक् लेका झालकाक् ताया। गा़हिर धारा साँहेद् हाताव काते आरहों काथा को मेन ए रिकिड़ केक्-आ – ‘‘उयहा़र ताहें लेना बापला तायोम आलाङ-आक् घारोंज आ़डि नापाय ते ताहेंना, मेनखान ओना को तेहेञ जोतो एड़ेक् काना। इञ आम रा़सका़ होचो ला़गिद् ते चेद् हों बा़ञ चिका आकाक्-आ। तोबे चेदाक् बाम ला़या़ञ काना मासे।’’

आजाक् जिवी रेनाक् का़ँहिस बाय सामड़ाव दाड़ेयाक् ते राक् गे ओडोक एन ताया। एनखान सा़गुन हों उनि ञेल ते आ़डि तेद् आसकेद् ए बुझा़व केदा आर ए मेताया ‘‘आम मा इञिज् होड़ कानाम मेनखान मिद्टा़ङ काथा बाङ ला़य काते आ़डि माराङ इञ का़य आकाक्-आ। ओना काथा गे इञाक् मोने जिवी रे घा़ड़ि-घा़ड़ि गे आ़हुल बा़कुलोक् काना।

‘‘चेद्? नोङकान काथा?’’

‘‘मिद् ओक्तो इञ मिद् होड़ आ़डिञ कुसी आय ताँहेन।’’ नासे थिर काते सा़गुन दो माड़ाङ सेद् काथा को ला़य ए एहोब् केदा। आयो ए गुर एन तायोम नुय गे इञ दोय होड़ लिदिञा। नितोक् हों इञ आजाक् दुला़ड़ दो बा़ञ हिड़िञ दाड़ेयाक्-आ आर तिस हों पालेन बा़ञ हिड़िञ दाड़ेयाक्-आ। उनियाक् ञुतूम दो ताहें काना सुमी। उनि आर सोभाराम आक् दुपुला़ड़ ताहें काना जेलेक आम आर इञ। आ़किनाक् ओना कुकमू बाडाय पुरा़व होचो लेद् ता़किना। बापला रे पे चाँदो छुटी तायोम सोभाराम दो पुलिस चा़करी तेय रूवा़ड़ एना।

गेल मोणे माछा तायोम खान गे सुमी ठेन खोबोर सेटेर एना ‘‘ओ-घोटोन ताला ते सोभाराम दोय गुर एना’’।

ओना भाबना ते सुमी दो आ़ँदित तुँदिद् चाबायेना। जा़पिद् आर जोम ञु कोरे होंय ठिका़न चाबायेना। गेल मोणे माहाँ तायोम रेयाक् काथा भा़बित तेगे उनि दो ओका चोय ओडोक चालाव एना। ओना उयहा़र ते इञाक् जा़पिद् गे बाय हिजुक् काना। इञाक् पा़तया़व मेनाक्-आ, सुमी दो नित हों बाञचाव मेनाय गेया। ओनाते पागलायिज् लेका़ञ पाँजा बाड़ा ए काना, मेनखान ओका हों उपका़र बाङ हुय आकाना।

केचाक् चाँदो काड़ाङ-कुचा़त ञुता़त रे हुडूर बिजली आते दागेद् जोखोन माड़घा़टी सुर ते पारोमोक् जोखोन हेंसाक् दारे रे चिली चोङ हेंदे गिञ ञेल केदेया। बिजली रेनाक् मारसाल ते ञेल केदेया़ञ मिद्टा़ङ गोज् होड़मो आका आकाना। ओना ञेल ते बोतोर ते होड़मो सानाम सिम जील गोद् एना। आर ओना उयहा़र ते मोने जिवी रे आ़डि तेद् दुखिञ बुझा़व केदा। ओनाते होड़मो हों तिञ दुरबुड़ उता़र एना। मेनखान बाडायाम गो उनि दो ओकोय ए ताहें काना – सुमी।

Santali Story आम गे गो इञिज् दुला़ड़िया़ दो – ओना लाटा सुर रेगे आरहों मिद्टा़ङ कादाम दारे ताहें काना। ओना दो बाबाय माक् लाक्-आ। ओना दारे खोन सुमी साराघा़ड़ि सिञ ञिदा़ होहोवा़ञ कान लेकायिञ बुझा़वा। ओना गे इञ बा़ञ साहाव दाड़ेयाक् काना।

‘‘उनि दो ओकोय, ओका रिनिज् ए ताहें काना, चेद् लेकान कुड़ी होपोन ए ताहें काना। तुड़ी घुड़ी नोङकान कुकली ते सोलमा दो सा़गुन ए एसेद् इदि केदेया। ओका लेकानिज् कुड़ी होपोन ए ताहें काना – जे आम नोङकाय आसकेतेक् मेया। इञ ला़या़ञ मेसे।’’

उनि दो ओकोय हों बाङ आ, इञ दा़य गेय ताहें काना।

आझनार तेद् मेनाय लेका गे सोलमा दो काथा कोय रोड़ रूवा़ड़ केक्-आ। आजाक् जाहाँ बा़ड़िज् उयहा़र ताहें काना, ओना उयहा़र काते आ़डि तेद् लाजाव ए बुझा़व केदाय। ओना भा़बित काते सा़गुन ठेन मोने जिवी आलाय काते इका़य खोजोक्-आ।

बाङ-आ गो अम दो चेद् हों बाम बा़ड़िज् आकादा। ओना दो सानाम कुड़ी होपोनाक् मोने रे नोङका गे उयहा़र ताँहेन ताकोवा। आलोम उयहा़रा इका़यिञ एमाद् मेया।

सोलमा हों लाजाव मेद् आहा आते फुकूर-फुकूर आते सा़गुन सुर तेय हेज् एना। पा़हिलाक् जोपोर जोले लेका गे आरहों किन जोपोर जोले मिद् एना आर ए मेताय काना आम गे गो इञिज् दुला़ड़िया़ दो।

:- Rajnikant Mardi

[ratings]