Santali Story आनखा लाहा

आनखा लाहा (Santhali Story)

Santali Story आनखा लाहा – लाहा रे मिद् बा़रसिञ बुगी तेय दाक् आकाद्-आ। मेनखान इना़ हिलोक् तारासिञ हों मिद् एसा दाक् जोरोक् काना। सेरमा दो दा़रया़ हेंदे रिमिल तेय दालोब् एसेद् चाबा आकाद्-आ। ओत आर सेरमा जोपोटेद् काते रिमिल रेयाक् हेंदे होड़मो रे दागार दागार बिजली चोमकावक् काना।

घाने घाने मोने रे म्मिद् गोटाङ फाँडा रेनाङ बोतोर हेवला राकाब् काना आर चेद् होय। आ़युब् ओक्तो गे पालेन होय ओड़ाक् रेयाक् दुवा़र हों झिज् एना। साँय साँय होय साडे काना। नोवा साँय साँय साडे रे हाना पुरी रेनाक् होहो आ़डि पुसटा़ गे आँजोमोक् काना।

उला़ट काचाड़े होय एदा माद् दारे ओत हा़बिज् ए होय तिरूबेक्-आ। मातकोम सारजोम दारे चाड़मोड़ रा़पुदोक् काना। ओड़ाक् सा़ड़िम होय ते तुल ञोक् एदाय आर ए दोहो एदाय आ़डि लोगोन गे होय सालाक् हों पालेद् न्हाक् गाते गोदोक्-आ। ताला रे सेरमा पोसागोक् लेका रिमिल साडे काना। मिद् जाँगाम ताड़ाम से बाङखान गे आरहों रिमिल साडे काना।

मिद् जाँगाम ताड़ाम से बाङ खान गे आरहों रिमिल साडे काना। जिवी फा़नटिल उडुक गोदोक् लेका बोतोर साडे। होय, दाक् आर बिजली तेहेञ दो को जुमिद् आकाना तिन दिन खोनाक् मोने रेनाक् तिना़क् तोपा रा़गी तेहेञ दोको पोटावेद् ताकोवा। ओत दो थिरथार जोतोय साहाव काक् काना, जेलेक आज् चेतान रे चेद् हों बाङ हुयूक् काना चे चेद् हों बाय बुझा़व जोङ काना।

SANTALI LOVE SHAYARI

मेनखान होड़ मा ओत माय बाङ काना होड़मो रेंगेज् तेताङ सुक दुक माहरोग जोतोवाक् गे मेनाक्-आ। ओना भेगेद् जिवी सुतुक् काते ताँहेन गे होड़ कोवाक् आ़डि माराङ आँस मेनाक्-आ। जिवी रेनाक् आँस पुरा़वक् माड़ाङ जिवी रे आ़डि लेकान हाड़ाक् सेटेर लेनखान जिवी रे जाय जुग ला़गिद् दुक रेनाक् हेंदे रिमिल दो दालोब् आणगोना।

Santali Story आनखा लाहा – होड़ाक् ओना आ़खिर ओक्तो रेनाक् ओबोसता ओकोये मेद् लुतुराक्-आ? होड़ को बाङ बाडाय ओचो काते मोलोङ रेनाक् ओलोङ दो उचा़ड़ नाचाड़ोक्-आ, ओनाते होड़ कोदो ओलोङ रेनाक् ती रे मिमिद् गोटङ पुतड़ा को हुय आकाना।

ओकोये उयहा़र लेक्-आ होपना-आक् ओबोसता रेनाक् नोङका ओदोल-बोदोलोक् आ। ढुला़ पेरेज् बा़ँदी दोड़ोम लेना आर गोड़ा पेरेज् गा़य को ताहें काना। मेनखान तेहेञ ओना काथा को उयहा़र लेखान ञिदा़ जा़पिद् जोहोक् रेनाक् कुकमु तानाक् लेका गे बुझा़वक् काना।

धा़रती रिन कुँबड़ु दो धोन को कुँबड़ु केद्-आ आर सेरमा रिन कुँबड़ु दो होन होपोन को कुँबड़ु केद् कोवा। ओड़ाक् दुवा़र जाहाँ ताहें काना ओना कोदो दुनिया़ रेनाक् दाड़े जोतोय ओता तिरूब् काद्-आ। होपना आक् मोन सुमुङ हों बाङ बा़ड़िज् लेना बिचकोम मोसरा चाबायेन ताया। होपना दो ओड़ाक् दुवा़र होन-होपोन आर धोन आद् काते होर रिनिज् होर तिनिज् एनाय। तेहेञ दो उनियाक् होर गे ताय दाड़े होर गे ताय आसरा आर बाङ पा़चरीयान ओड़ाक् गे ताय आजाक् ओड़ाक् दो।

नासेनाक् होय आर दाक् ए थिर ञोक् केक्-आ मेनखान सेरमा रिमिल रेनाक् ओबोसता दो बोतोर गे ञेलोक् काना। ओकोय नोङकान ओक्तो रे ओड़ाक् खोन ए ओडोकोक्-आ? आ़परूक् रेनाक् नोवा ओत रे ञुत आगाम आर ओलोङ रे जापाण काते आनखा होर ते तेहेञ पोरथोम जाँगाय बाढाव केक्-आ।

आ़युबोक् कान लेका बुझा़वक् काना एनहों मिद् बार ठोप दाक् दो जोरोक् कान गेया। होपना ओड़ाक् खोन ओडोक काते मिद् एसा कोञे मोहडा होर ते ताड़ाम ए एहोब् केक्-आ। मिद् गाडा आड़े रेनाक् मिद् मातकोम दारे लातार रे चेद् तानाक् ते जाँगा रे पा़सीयेन लेकाय तिंगु थिर गोद एना।

जानाम आ़तु सेद् कोयोक् रूवा़ड़ काते झोर झोर मेद् दाक् जोरो गोद् एन ताया। आजाक् ओनतोर रे जानाम आ़तु रेनाक् मेहडा दो छाप तानाक् लेका झालकाव राकाब् गोद् एना। ओनाते आ़डि दिन रेनाक् सुलुक सुता़म रेनाक् तोल ते बुझा़व ञाम गोद् केक्-आ। जानाम आ़तु रे तिना़क् रा़सका़ रे ताहें कानाय। सानाम होड़ सालाक् आयो-बाबा, बोयहा मिसेरा तिना़क् सुलुक सा़गा़य, आ़तु रेनाक् होर बीर, बाँद, पुखरी दारे एमान सालाक् तिना़क् दुला़ड़ ताहें काना।

मेनखान ओना को सानाम दुला़ड़ तोल तोपाक् काते तेहेञ दोय ञिर जोङ काना, जिवी आ़तकीर काते जायजुग ला़गिद् माराङ दा़गी खुनी तानाक् लेका। ओनतोर ताय तेहेञ बाङ छाडाक् सानाये कान रेहों ओभाब तेहेञ दो आ़तु ओड़ाक् रेनाक् दुला़ड़ खोन ए ओर भेगार ए काना।

जाहाँ तिस आरहों रूवा़ड़ रेनाक् आँस ताँहेन खान ओना मा मिद् काथा चेदाक् बाङमा रूवा़ड़ काते रेहों जोतो सालाक् ए ञापामा मेनखान ओना मातो बाङ-आ तेहेञ जे नोक्-ओय ए ओडोक आकान, सिमा़य हा़टिञ केदा – मिद् रोकोम गार ए गेद् केदा तिस हों आदो बाय रूवा़ड़ा। नोङका रेंगेज् रेनाक् रा़गी-नुना़क् निरमाया।

Santali Story आनखा लाहा – ञिदा़ इदि एना। ञुत हों टुकुज् ञोलहाद् लेका हेंदे एना। मिद् बिता़ फाराक रे चेद् मेनाक्-आ ओना हों बाङ ञेल तियुगोक् काना। नासेनाक् सेन ञोक् काते सामाङ सेन रे सा़ँगीञ ञोक् रे जुलुक् सेंगेल ए ञेल ञाम केक्-आ।

नुना़क् माराङ होय जा़ड़ी रेहों सेंगेल जुलुक् काना; ञेल काते हाहाड़ा गेय बुझा़व केक्-आ आर ओना हाहाड़ा मोने-जिवी तेगे आजाक् जाँगा माड़ाङ सेन ता़हु लोगोन लोगोन ए ओन इदि ए काना। जुलुक् सेंगेल सुर ए सेटेर इदिक् तेगे आरहों ओकतो जा़सती इदि एना ओनाते सुर कोरेनाक् चेद् हों बाङ ञेल ठिका़क् काना। ञिदा़ साड़ा सा़तिञ। चेद् हों बाङ साडे काना आर चेद् हों बाङ लाड़ावक् काना। होय हों थिर थार आकाना दारे साकाम कोहों बाङ लाड़ावक् काना। सुवा़णी सोसरोज् चिली हों बाङ को राक् साडेयेक्-आ। चोहोड़ धा़रतीय जा़पिद् केक्-आ। हालबाल गाडा दाक् बा़य बा़य ते लेगेम लेगेम लिंगीक् काना। जोखा जोखा ते गाडाय पारोम एना।

हाना साहा पारोम काते होर सुर रेनाक् ओना जुलुक् सेंगेल सेन मिद् राहा आ़डि घा़ड़िक ए कोयोक् केक्-आ। बोतोर ते होड़मो रे उदगा़र दाक् लिंगी एहोब् एना ओना ताक रे आजाक् बोहोक् चेतान सेर ते फाद फादाव काते मिद् कोकोर चेणे होरोबोरो खोंहोर खोंहोर राक् कातेय उडा़व पारोम एना। सा़ँगीञ रेनाक् काराज राक् आँजोम हिजुक् काना।

इना़ हिलोगाक् हेंदे ञुत दो का़ली से काजोल सालाक् तुला़ जोखाक्-आ। ओना हों बाङ ठा़वका़ दाड़ेयाक् काना। ओनकान बोतोरान ञिदा़। रूवा़ड़ाय चे लाहाक् आय नोङकान भेगार-भेगार मोने आजाक् होड़मो भितरी रे नेयाव रापाचाक् एहोब् एना। आ़तु मा बाङ गे बाय रूवा़डा ओंडे माय तालाक ओटो आकाद्-आ एनखान माड़ाङ सेन लाहाक् तेगे हुय आया। सामाङ रे जाहाँ गे सेटेरोक ओना सालाक् सामाङ दापराम तिंगु केटेज् काते पारोमोक् हुयूक्-आ।

Santali Story आनखा लाहा – भा़गी लेका आतेन ठिक काते सा़ँगीञ रे होड़ाक् रोड़ लेकाय आँजोम केक्-आ। मोने रे तोबे एनाङ दाड़ेय ञाम केक्-आ। सेंगेल सुर सेन ए लाहा इदिक् जोहोक् चेद् कोचोय साणगोम इदि केक्-आ आर चेद् कोचो जाँगा तेय ता़किज् इदि केक्-आ।

एनखान ओना दो माणाकुड़ काना मेनतेय बुझा़व केक्-आ। माणाकुड़ रेनाक् काथा कोय उयहा़र आ़चुर केद् खान ती जाँगा होड़मो बोतार ते झाम झाम गोद् एन ताया। मेन दो ओका रे बोतोर बा़नुक् आना। ओकोयाक् मेद् मेनाक् ताया ञेल कातेय बोतोरोक्-आ, ओकोयाक् लुतुर मेनाक्-आ आँजोम काते होंय बोतोरोक्-आ आर जिवीयान को मा उयहा़र आ़चुर तेगे बोतोर को बुझा़वा।

ओड़ाक्-दुवा़र होर बीर गोटा गे बोतोर आना, ओना आँबाबा़सया़ ञुत रे एसकार गे ओनका माणाकुड़ रे दाणान दो ओकोय बाय बोतोरोक्-आ? मेनखान ओकोयाक् गे गुजुक् बारा बा़री ओक्तो उनियाक् दो आर चेद् बोतोर? माणाकुड़ गे ओनकान होड़ ला़गिद् दो सुक रेनाक् ठाँव। माणाकुड़ रेय गितिज् दाड़ेयाक् खान गे जाय जुग ला़गिद् सा़री सुक ए ञामा।

रेंगेज् राबाङ रूवा़-हा़सु जोतोवाक् खोन जिवी होड़मो पाराङगोत ए ञामा। भा़गी सा़ँहिज् बेंगेद् उरिज् काते ञेल ञाम केद् कोवाय तिना़क् गान होड़ को ञेलोक् काना आतेन ठिका़ केक्-आय उनकु दो गोज् होड़ रापाक् होड़ काना को। इना़क् दिल आनाक् बोतोर सालाक् बा़य बा़य ते को गालमाराव काना। मोने रे दाड़े जावरा ञोक् काते नासेनाक् एतोम ञोक् ते होर ए एतोम केक्-आ आर चालाव तुलुज् आजाक् जाँगा रे चेद् भा़री मुढा़द् तानाक् तोल आकान लेकाय बुझा़व केक्-आ। जाहाँ गे बाङ तुलुक्-आ आर सामाङ सेन हों बाङ बाढावोक्-आ। मोने ते ताड़ाम सानायेकान रेहों जाँगा रेनाक् दाड़े गेय आद् काद् लेकाय बुझा़व केक्-आ।

एनखान ओंडे गे धाड़ास मेनतेय दुड़ुब् नापोड़ एना। सेरमा ञुत खोन आरहों ञुत-भाबना रेनाक् हेंदे रिमिल ते सामाङ रेनाक् होर ए एसेद् केद् ताया। ओका सेंगेल लाज् रे जुलुक् कान ते होड़ को ओड़ाक् दुवा़र ओत-हासा, पेड़ा पा़हणा़ बा़गी काते दिसोम दिसोम दुखमा़ को दाणाना, बाङ चालाक् साना को रेहों रेंगज् गेय झोड़ा इदि कोवा।

उन जोहोक् दो बिर चेणे आर होन होपोन रे चेद् हों फोरोक गे बाङ ताँहेना। बाजार रेगे जोमाक्, गाडा दाक् गे ञुवाक् आर दारे उमुल गे जिवी होड़मो रूखया़य रेनाक् आसरा दा। उन जोहोक् बोर बोतोर गे आदोक्-आ, आ़किल गेयान कोमोक्-आ साँवता आर धोरोम रेनाक् तोपोल होड़ को तोपाक् गिडी काक्-आ।

लाज् रेनाक् सेंगेल होड़ाक् मोने जिवी बाङ निरला़ काते ता़ँहुय मा़यला़ काक्-आ। जिवी रेनाङ होर बाङ फारचा काते ता़ँहु आरहों जा़नुम तेय रामफा एसेदोक्-आ। नोवाँ सेंगेल जाय जुग ला़गिद् जुल मुचा़द् काते सारा सेंगेल रे होड़मो लो लेन एनाङ जोतोवाक् चाबाक्-आ।

ञुत रे मेद् दाक् जोद् गिडी काते तिंगु केटेज् एनाय आर जिलिञ सा़ँहिज् साँहेद् काते बेद् आकादे लेका ञुत रे मिद् धाव चोट सेन कोयोक् काते आनखा गे ताड़ाम ए एहोब् केदा।

Written by – Mr. Sobhanath Besra

[ratings]