santalishayari

Santali Funny Shayari

Santali Funny Shayari

Santali Funny Shayari 1.Kudim njeloh kana amai jemon show room scuty Ona tege diver chakri aam rinj khoj kan duty. 2.Aamdo sangat adim chatiya bachaw kowam koda Reben khanem dela hijuhme phanka ge taleya goda. 3.Tinah dinem tahena mai Bajar bitkil leka Tisem jogad jong ana gai re sondho leka. 4.Oka atu rinij okoy hopon […]

Santali Funny Shayari Read More »

Santali Breakup Shayari

Santali Breakup Shayari

Santali Breakup Shayari 1.Inj aah jiwi duk dorya re Gate go dombol dombol Aam bangte injdo sari Gate go onjha ghonjhal. 2.Tahen kanam duladiya ontor jiwi talare Bagi yadinj aam am do gate dukhali dinre. 3.Ruad khanem dulad miyanj gate re setah singad Ajo amanj ladu mithai ago sohag dulad. 4.Dulad katem dhoka kidinj ago

Santali Breakup Shayari Read More »

santali love sms

Santali LOVE SMS

Santali LOVE SMS 1.Am ge inj ij riday rimil rup kumari kunami Chilkaw amanj nichol beda dulad jadi sunami. 2.Liyor jhaliya marah amdo moner bagan miru Sad baha gate amdo ing do bhawanr uru. 3.Puylu njepel regedo mone jhali ana amre Haratora juan jiwi Chanda yena amre. 4.A sweet hart priyo toma collage darling Reben

Santali LOVE SMS Read More »

santali romantic shayari

Santali Romantic Shayari

Santali Romantic Shayari 1.Tanging Taheyen Ona Sagun Okto Ado Ohong Uku Ke Moner Katha Injah Nowa Serma Sagai Bera Re Sodorayanj Gatenj Sibilam Kana Mente. Santali Romantic Shayari. 2.Lil Serma Re Udao Sanaj Aa Ongom Dorya Re Payrah Sananj Aa Lafang Daar Re Aboh Sananj Aa Judi Gate Hunan G Saon Te Tahenam Aam. 3.Silk

Santali Romantic Shayari Read More »

santali sad love shayari

Santali Sad Shayari

Santali Sad Shayari 1.Tis Em Idi En Gati Rahi Chawdal Te Mone Lang Ropord Lena Jowi Jiwi Lang Topol Lena Enho Gatin Disay Tama Aama Dular. Santali Sad Shayari. 2.Ul Dare Redo Ul Ge Joaa Etag Jo Do Bang Aam Regi Mone Mena Tinya Etag Redo Bang. Santali Sad Shayari. 3.Rahla Rimil Rakab En Setak

Santali Sad Shayari Read More »

santali friendship shayari

Santali Friendship Shayari

Santali Friendship Shayari 1.Kuyndi Miru Doye Khojo Aa Bili Kuyndi Dhinki Shamve Doy Khojo Aa Dhinki Khandi Perej Thili Doy Khojo Aa Bindid R Inj Doyn Khojo Aa Aama Helem Khara Handi. Santali Friendship Shayari. 2.Chandu Doy Hasur Jhiri Jhiri Chere Koma Chero Bro Ko Huri Jor Te Mala Potam Ma Raska Ge Dare Jhur

Santali Friendship Shayari Read More »

santali good night shayari

Santali Good Night Shayari

Santali Good Night Shayari Santali Good Night Shayari Okoi Amdo Uni Kukumu Rem Hijuh Kana Aekal Bela Re Uyhar Regem Tahen Kana Uku Tem Cherej Inj Ghanem Andah Inj Yinda Japid Dinem Abhen Inj Kan. SANTALI LOVE SHAYARI 2. Uyhar Hijuh Aam Gaati Yinda Japid Kukmu Abhen Aam Bhabna Te Nowa Mone Mena Japid Ge

Santali Good Night Shayari Read More »

santali miss you shayari

Santali Miss You Shayari

Santali Miss You Shayari 1.Tis Em Idin Gati Rahi Chawda Te Mone Lang Ropor Lena Jowi Jiwi Lang Topol Lena Enho Gatin Disa Tama Ama Dular. Santali Miss You Shayari. 2.Sasang Piyo Chere Chah Am Piyo Yan Kana Pache Gati Tingi Kulakha Ma Chitti Bodol Am A Kulaka Me. 3.Pagla Mone Aad Akana Uyhar Birburu

Santali Miss You Shayari Read More »

santali good morning shayari

Santali Good Morning Shayari

Santali Good Morning Shayari 1.Muluj Macha Landa Kate Alom Koyoga Biti Tera Sari Tigin Metam Kana Kora Ku Benaw Aam Lagi Dular Dera. Santali Good Morning Shayari 2.Legej Legej Pohal Hormo Chorok Chikan Joha Tam Kora Samang Re Alum Gandi Sari Bandi Sambraw Tam. 3.Aama Muthan Ma Kunami Chando Arang Tam Do Kuindi Miru Dular

Santali Good Morning Shayari Read More »