Santali Funny Shayari

Santali Funny Shayari

Santali Funny Shayari 1.Kudim njeloh kana amai jemon show room scuty Ona tege diver chakri aam rinj khoj kan duty. 2.Aamdo sangat adim chatiya bachaw kowam koda Reben khanem dela hijuhme phanka ge taleya goda. 3.Tinah dinem tahena mai Bajar bitkil leka Tisem jogad jong ana gai re sondho leka. 4.Oka atu rinij okoy hopon […]

Santali Funny Shayari Read More ยป