संताली शायरी हिंदी, संथाली शायरी हिंदी, Santali Shayari, Santhali Shayari

संताली शायरी हिंदी संथाली शायरी हिंदी Santali Shayari

संताली शायरी हिंदी संथाली

1.जहॉ तिनाक रेहो दोरिया रे दाक दो़ ताहेना
चॉदो ताहेन भो़र दो़ आहला ताय हो ताहेना
आमेम हिड़ीञीञ रेहो दुला़ड़िया
इञ दो़ कोड़ाम ताला रेञ
बासा दो़होकामा, बासा दो़होकामा, बासा दो़होकामा

2.पुयलू ञेपेल रेगे गाते
मोने दो़ झा़ली येना आम रे
हारा तोरा जीवन जीवी झालीयेना आम रे

3.दाक बाम दुल खाच
दारे चेदाऐम रोहोय केदा
दुला़ड़ बाम दुलाड़ खाच
चाकऐम गातीयेना

4.दिवहा़ रे सुनुम बनुक् जुलुक्आ चेकाते
आम रे मोने मेना रोड़ाञ चेकाते

5.गाती मालाङ गाती कान
गाती माया तो़पाक् एन
आम दो़ गाती रे ओका रेचो
इञ दो़ गाती मायाञ उयहा़र गेचो

6.पान बाम जोम खाच
लुटी दो़ आरागोक आ चेकाते
कुड़ी बाम रोड़ाय खाच
पाटा आय चेकाते

7.गीदी कुड़ित् दो़ चोटरे
नजर ताहेन ओतरे
आमेम ताहेन संगीञ रे
मोने ताहेन आम रे

8.आंगा तोरा आमाक् काथा रे
इञ आंगेनोक् कान
ताला आधा ञिदा आम उयहा़र ते
जपीत् खो़च् इञीञ एभेनोक् कान

9.उल दारे रे जो बनुक
जो़मा़ञ चेकाते
आम रे मोने मेनातीञ
रोड़ा़ञ चेकाते

10.रा़सी आतु जिलिञ कुलही
सेक्सी-सेक्सी एम ञेलोक् काना हिली
रोड़ लादा होंताम आ़डी भाली
आम सांव दिनगी ञापाम सानाञ काना हिली

11.बाजार रे सांसांङ गी कायरा बिली
इञ ञेल ते दिनगीम उडुकोक् आ कुल्ही
टेरा-टेराम कोयोक् आञा खाली
चेत् मेन सानायेत् मिया हिली

12.ञादो मासे थुम आलिञ मे
चांदो मासे सिपिंञ आलिञ मे
सोंसार रियाक सुख सिबिल
नावा सेरमा रे चाल आलिञ मे

13.हिड़ीञमे होलानाक काथा
उयहार मे गापा लगीत ते
सुख रे मिनाम से दुख रे मिनाम
जियोन रे सुख अपनार लगीत ते
आताङ इया बो़न देला सागुन नावा सेरमा

14.नोवा सेरमा नावा सेरमा रे
चांदो जा़ड़ी आले मे सुख रियाक् झोमोर दाक
साहाय ताले मे मोने खोन
हिंसा, निशा उयहा़र आलेयाक्
जिवि रे सारसाव आले मे
दुलाड़ दिनगे जियाड़

15.नावा सेरमा रियाक् नावा दिन रे
गातीञ छुटाव आकान आम लगीत् संदेश ओल
आशायेत् आ़ञ सगीञ खोच्
कुशी मोने ते पाढ़हाव तिञमे इञा़क् सागुन संदेश

16.उल दारे रे उल बिली जो़जो़म गी सानायीञ
तिसेम ञापामा गा़ती आम
आमसांव ञापामोक् गी सानायीञ

17.नावा सेरमा नावा दिन
सुख रे ताहेन मे सारा दिन
रोपोड़ आलाङ सिबिल काथा मित बार
रोपोड़ ताला रीगीञ मितामा

18.सिंञ तायोम ञिदा
ञिदा तायोम सिंञ
दिन दो ओक्तो सावे ताड़ाम इदी केत तिगी
गुरला़व सेटेरेना आबोको तालारे
सा़गुन नावा सेरमा

19.आम ञेञेल लगीत् इञ तरसावेना
चेदाक् जे आमाक् दिसा हेच् एना
मुबारक इञ एमाम काना
नावा बोछोर हेच् एना
Happy New Year

20.बांङ दो़ दुख, बांङ दो़ हारकेत
गाती आमाक् ताड़ाम डाहार रे
आटाल बाहा गी आटेत् कोक् मा
दुख दो़ साहा कोक् मा, सुख दो़ सुर कोक् मा
नेहोर इञाक् नावा सेरमा रे, गाती आम लगीत्

21.बोछोर दिनीञ बिताव किदा
आमाक् ख्वाब सांवते
आर नावा बोछोर रियाक् मुबारक इञ
एमाम काना गुलाब सांवते

22.दिन दिन ते आमाक् खुशी हुयुक् Double
Delete चाबाक् आमाक् जिंदगी खोच् Trouble
चॉदो आमे दोहोकाम जावगे Smart आर Fit
न्यू यर हुयुक् आम लगीत् Super Duper Hit

23.नावा सेरमा सेटेरेना, लहागोदोक् ताम मा
जियोन रियाक् मारसाल डाहार
संगीञ खोनीञ चालाम काना
आताङ तिञमे, नावा सेरमा सगुन जोहार

24.नावा जांवाय दो़ नावा बहुवाक्
एसेल-एसेल जोहा मुबारक
आर आम दो़ इञ सेच् खोच्
नावा बोछोर मुबारक
Happy New Year

25.आम इञा़क् मोने रे नोकाम ताहेन काना जे
आम गीञ उयहा़रेत् मिया सिताक् अयुप्
जांहाय इञ खोच् लाहा रे बाकु Wish आम
ओनाते जो़तो़ खोन लाहा रेञ मिताम काना
Happy New Year

26.जहॉ तिनाक् रेहो
दोरिया रे दाक् दो़ ताहेना
चॉदो ताहेन भो़र दो़
आहला ताय हो ताहेना
आमेम हिड़ीञीञ रेहों दुला़ड़िया
इञ दो़ कोड़ाम ताला रेञ बासा दो़होकामा
Happy New Year

27.ञुया़ञ मेनते ठंडा, ञामेत् कानाञ बियर
आपे जोतो को़ इञ सेच् खो़च्
Happy New Year
Happy New Year 2021
संताली शायरी हिंदी संथाली